ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 

Ondertekening van de bestelbon betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden.
Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.

1. Prijzen
2. De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de loutere mededeling van een prijstarief niet als een aanbieding te beschouwen en verplicht niet tot levering of uitvoering. Dergelijke mededelingen zijn volledig vrijblijvend.
2.2 De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.
Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van de schommelingen van de grondstofprijzen, wijzigingen van het rentepeil of wijzigingen van de geleverde prestaties, na de bestelling, doch voor de levering behoudt de Mesali bvba zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
3. Bestellingen
3.1 Niet aanvaarding van een gewijzigde bestelling geeft de klant niet het recht de oorspronkelijke bestelling te vernietigen.
3.2 Ingeval de Mesali bvba na bevestiging van de opdracht en voor de aflevering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft de Mesali bvba het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant. Artikel 13.2 is van toepassing.
3.3 Bij niet afhaling van de bestelde goederen binnen de 30 kalenderdagen na de mededeling dat de goederen kunnen worden afgehaald, wordt de bestelling automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van de Mesali bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
3.4 Bestellingen die niet kunnen geleverd worden door redenen van overmacht zoals defecte mediadrager, aanlevering van foutieve files, files die niet compatibel zijn met de systemen/computers van Mesali bvba , worden niet uitgevoerd en geven de klant niet het recht enige schadevergoeding te eisen.
4. Annulatie
In elk geval van annulatie van de bestelling (behoudens in geval van overmacht) is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor de Mesali bvba om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
De klant is eveneens verplicht om in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid de werken uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout (bv. bij schending van art. 5.2), de gepresteerde uurlonen ¢ 50,00 EUR/u en kilometers ¢ 0,40 EUR/km te vergoeden.
5. Levering/Uitvoering
5.1 De leverings- en uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden de Mesali bvba niet.
De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
5.2 De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te dragen dat zijn lokalen toegankelijk zijn zonder dat er nog externe ingrepen dienen te gebeuren. Ook zal de klant alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking stellen aan de Mesali bvba.
5.3 De Mesali bvba zal niet overgaan tot levering van de goederen en/of uitvoering van werken zolang niet alle voorafgaande facturen volledig zijn betaald geworden.
6. Overmacht
Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke de Mesali bvba niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de Mesali bvba zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege de Mesali bvba kan gevorderd worden.
7. Betalingen
7.1 Alle facturen zijn betaalbaar contant.
7.2 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele verwijlsintrest verschuldigd a rato van 10% per jaar en dit vanaf de vervaldag.
7.3 Tevens is er in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO per factuur), onverminderd de mogelijkheid voor de Mesali bvba om een hogere schadevergoeding te bewijzen.
7.4 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt 1/3 van de totale kost van een globaal project in gefactureerd bij de bestelling, 1/3 bij de aanvang van de levering, het saldo bij de opstart.
8. Facturatie van kleine bedragen – administratiekosten
Bij facturen onder 15,00 EUR excl. B.T.W. zijn administratiekosten verschuldigd t.b.v. 3,00 EUR excl. B.T.W..
9. Protest tegen de facturen
Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.
De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Bij verkoop behoudt de Mesali bvba de eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding & kosten.
10.2 Bij niet-betaling zal de Mesali bvba bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen.
Zo de Mesali bvba van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van de Mesali bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
10.3 De klant verbindt er zich toe de gekochte goederen niet te vervreemden, noch te verpanden onder om het even welke titel, noch er enige verandering aan te brengen die de waarde ervan zou verminderen. Hij verbindt er zich toe op straffe van schadevergoeding de Mesali bvba binnen de vierentwintig uur te verwittigen van elke inbeslagneming op de verkochte nog niet volledig betaalde goederen.
11. Bewaring – Risico
Alle risico’s verbonden aan de goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging van de goederen) gaan over op de klant van zodra zij zich bevinden in de werkplaatsen van de Mesali bvba. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering evenals tijdens de levering geschiedt op risico van de klant.
12. Klachten – Zichtbare gebreken – Verborgen gebreken – Garantie
12.1 Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan de Mesali bvba te worden meegedeeld.
12.2 Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat de Mesali bvba in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.
12.3 De klant is op straffe van verval van garantie gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van het gebrek en alleszins voor enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, per aangetekende brief aan de Mesali bvba mede te delen.
12.4 Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de Mesali bvba voor die diensten voor die diensten zou factureren of gefactureerd heeft.
Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in een geleverd en/of geïnstalleerd toestel, dan is die schadevergoeding beperkt tot de vervanging of herstelling van het betreffende toestel binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier van de Mesali bvba .
De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.
12.5 Zonder schriftelijke toestemming mogen de goederen niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.
12.6 De garantie die de Mesali bvba verstrekt is steeds beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de leveranciers van de Mesali bvba.
12.7 Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te worden. Klachten geven in geen geval recht op wijziging van de verkoopsvoorwaarden.
13. Uitdrukkelijk ontbindend beding
13.1 Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt de Mesali bvba zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 6 uiteengezet werd.
13.2 De Mesali bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht.
In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van de Mesali bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
14. Adresverandering – Overdracht van rechten
14.1 De koper dient ons onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling uitwerking hebben zo zij gericht werd aan het in de bestelbon vermelde adres van de koper.
14.2 Zonder onze voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming kan de koper zijn rechten en verbintenissen jegens ons niet overdragen.
15. Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen
15.1 Voor alle geschillen waarbij de Mesali bvba betrokken is, zijn ←enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement, waarin de maatschappelijke zetel van de Mesali bvba gelegen is, bevoegd. De Mesali bvba behoudt zich evenwel het recht voor om als aanlegger de een procedure aanhangig te maken voor een rechtbank die bevoegd is overeenkomstig het gemeen recht.
15.2 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met Mesali bvba
15.3 Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van de Mesali bvba.
16. Geldigheid van de algemene voorwaarden
De nietigheid van een of meer bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan.
17. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Op alle tussen de Mesali bvba en de klant gesloten overeenkomsten zijn ←enkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit schriftelijk werd bevestigd.
Indien de Mesali bvba evenwel materialen aangekocht heeft bij derden, dan zijn de algemene voorwaarden van die derden cumulatief van toepassing.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!